Skip to content

Positive Phase II preliminary results of Validive® for the prevention of Severe Oral Mucositis in Head and Neck cancer patients

Positive Phase II preliminary results of Validive®

For the prevention of Severe Oral Mucositis in Head and Neck cancer patients

• Significant reduction of incidence of severe mucositis

• Improved oral mucositis related symptoms and decreased adverse events related to radiotherapy

• Good Safety profile

• Strong Compliance to treatment

Trial Advisory Board validated data as supportive to enter into Phase III trial

Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ OMX Copenhagen: ONXEO), an innovative biopharmaceutical company specializing in the development of orphan oncology drugs, today announced positive preliminary top-line results from its Phase II clinical trial of Validive® (mucoadhesive buccal tablet MBT clonidine Lauriad®) for prevention of severe oral mucositis (OM).

Oral mucositis is a radio/chemotherapy related condition occurring very frequently in patients undergoing head and neck cancer treatment. Based on the well-established WHO scale, OM is considered as “non severe” for grades 0 to 2, based on level of pain and burden for the patients. From grade 3 to 4, OM is rated severe, based on symptoms such as pain and mouth dryness which prevents patients from drinking and eating and induces increased hospitalization and treatment breaks. With no curative or preventive treatment currently, OM represents a serious unmet medical need for the patients.

Onxeo has performed a large international randomized, double-blind, placebo-controlled Phase II trial comparing the efficacy and safety of Validive® 50 μg and 100 μg applied once daily to those of placebo in the prevention and treatment of chemoradiation therapy-induced severe oral mucositis in 183 patients with head and neck cancer.

All patients received a postoperative radiochemotherapy with a mean cumulative dose of 61 Gray in combination with cisplatin-based chemotherapy in most of the cases. Endpoints were to compare the incidence, severity, time to onset and duration of severe OM as well as use of opioids and other adverse events related to cancer radiation treatment between the Validive® pooled groups and placebo. They were evaluated twice a week during the whole radiotherapy treatment.

The key results of the Phase II study showed:

. Significant decrease in the incidence of severe oral mucositis (grades 3 and 4) in the Validive® pooled arms versus placebo. Overall incidence of severe OM was 45% in the Validive® groups, with a maximum absolute decrease of 16% compared to placebo.

. Occurrence of severe OM has been delayed in the Validive® groups compared to placebo.

. Higher doses of radiation have been received by the Validive® treated patients before severe OM occurred.

. Improvement of critical conditions related to severe oral mucositis and radiation therapy, especially dysphagia, nausea and vomiting in both Validive® groups.

. No significant difference in efficacy observed between Validive® 50 μg and 100 μg groups.

. In terms of safety, Validive® showed a good safety profile with no major difference in the nature, incidence and severity of adverse events in the placebo and the Validive® groups.

At last, patient’s compliance was very high, with more than 80% of patients applying Validive® or placebo tablets on the gum every day during radiation therapy as requested in the trial.

The trial Advisory Board gathering Pr Michael Henke (Freiburg Germany), Pr René-Jean Bensadoun (Poitiers, France) and Pr Jordi Giralt (Barcelona, Spain), trial’s coordinators, and Pr Steve Sonis, all international experts in oral mucositis, met to analyze and validate the main preliminary results.

Based on these preliminary data the Board has recommended pursuing the development of Validive® with the initiation of a Phase III trial in the same patient population. The company plans to initiate this trial in 2015.

Validive® was granted a fast track designation by the FDA in January 2014, allowing facilitated interactions with the FDA and optimized development time and review period for drugs investigated as treatments for serious or life-threatening diseases with a high unmet medical need. Moreover, Validive® enjoys the orphan status in Europe, enabling optimization of the product’s development plan in terms of cost and duration, as well as strengthening its protection (market exclusivity).

“All investigators in the study were looking forward these positive preliminary results which confirm the interest of Validive® as a highly promising treatment to tackle a devastating inflammation in heavily stressed patients, with virtually no side effects ”, comments Judith Greciet, CEO of Onxeo. “With these promising positive Phase II results for Validive® and the product ready to enter Phase III, Onxeo now has a second program reaching the last stage of development, ahead of registration. This is a crucial step that significantly reinforces Validive®’s value and makes of this strong asset a success for Onxeo. I take the opportunity of this great achievement to thank eveybody, investigators, clinical and non-clinical experts as well as our internal teams for their help and strong support in the development of Validive”.

141030EN Validive Preliminary Results

Positive foreløbige fase II-resultater for Validive®

til forebyggelse af svær oral mucositis hos patienter med hoved- og halskræft

• Signifikant reduktion i forekomsten af svær mucositis

• Forbedring af symptomer relateret til oral mucositis og færre bivirkninger efter strålebehandling

• God sikkerhedsprofil

• Høj andel af patienterne overholder behandlingen

Rådgivningsudvalget for studiet har valideret data som understøttende for igangsættelse af et fase III-studie

 Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ OMX Copenhagen: ONXEO), et innovativt biofarmaceutisk selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag offentliggjort positive foreløbige topline-resultater fra dets kliniske fase II-studie med Validive® (mucoadhesiv tablet til oral indtagelse, clonidine Lauriad®) til forebyggelse af svær oral mucositis.

Oral mucositis (OM) er en tilstand, der forårsages af radio-kemoterapi, og som forekommer meget hyppigt hos patienter, der behandles for hoved- og halskræft. På baggrund af den veletablerede WHO-skala vurderes OM at være “ikke-svær ”for grad 0 til 2 baseret på niveauet af smerte og byrde for patienten. Grad 3 til 4 anses for at være svær baseret på symptomer som f.eks. smerte og tørhed i munden, som forhindrer patienterne i at drikke og spise og medfører flere indlæggelser og behandlingspauser. Der findes i øjeblikket ingen helbredende eller forebyggende behandling, og OM repræsenterer således et stort udækket behandlingsbehov.

Onxeo har gennemført et stort internationalt, randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret fase II-studie, hvor man sammenlignede behandlingseffekt og sikkerhed for Validive 50 μg og 100 μg taget én gang dagligt og placebo til forebyggelse og behandling af svær oral mucositis forårsaget af radio-kemoterapi hos 183 patienter med hoved- og halskræft.

Alle patienterne fik efter deres kræftoperation radio-kemoterapi med en gennemsnitlig kumulativ dosis på 61 Gray i kombination med cisplatin-baseret kemoterapi i de fleste tilfælde. Effektmålene var en sammenligning af forekomst, sværhedsgrad, tiden til opståen og varighed af svær OM samt brug af opioider samt andre bivirkninger forbundet med strålebehandlingen mellem Validive-grupperne og placebogruppen. De blev evalueret to gange om ugen under hele strålebehandlingen.

Hovedresultaterne af fase II-studiet var følgende:

. En signifikant reduktion i forekomsten af svær OM (grad 3 og 4) hos de grupper af patienter, der fik Validive, over for placebo. Den samlede forekomst af svær OM var 45% i Validive-grupperne med en maksimal absolut forskel på 16% i forhold til placebogruppen.

. Forekomsten af svær OM er blevet forsinket i Validive-grupperne i forhold til placebogruppen.

. Der er modtaget en højere strålingsdosis for de patienter, der fik Validive, før der indtraf svær OM.

. Der sås i begge Validive-grupper en markant forbedring i de alvorlige følgevirkninger af svær OM og strålebehandling, herunder især dysfagi, kvalme og opkastninger.

. Ingen signifikant forskel i behandlingseffekt observeret mellem Validive 50 μg og 100 μg grupperne.

. Validive viste en god sikkerhedsprofil uden nogen større forskel i typen, forekomsten og sværhedsgraden af bivirkninger i placebogruppen og i Validive-grupperne.

Endelig overholdt patienterne behandlingsplanen godt, og over 80% af patienterne fik lagt Validive eller placebotabletter mod tandkødet hver dag under strålebehandlingen, som det var foreskrevet i studiet.

Studiets rådgivningsudvalg, som bestod af Professor Henke (Freiburg, Tyskland), professor Bensadoun (Poitiers, Frankrig) og professor Giralt (Barcelona, Spanien), studiets koordinatorer og professor Steve Sonis, som alle er internationale eksperter i oral mucositis, har i dag været samlet for at analysere og validere de vigtigste foreløbige resultater.

På baggrund af disse foreløbige data har udvalget anbefalet at videreudvikle Validive ved at indlede et fase III-studie med samme patientgruppe. Selskabet planlægger at indlede dette studie i 2015.

Validive fik tildelt Fast Track-status af FDA i januar 2014, som skal smidiggøre dialogen med FDA og optimere udviklingstiden og behandlingsperioden for lægemidler, som undersøges til behandling af alvorlige eller livstruende sygdomme, hvor der er et stort udækket behandlingsbehov. Validive har desuden fået tildelt Orphan Drug-status i Europa, hvilket gør det muligt at optimere produktets udviklingsplan for så vidt angår omkostninger og varighed samt styrke stoffets beskyttelse (gennem markedseksklusivitet).

“Alle investigatorer i studiet så frem til disse positive foreløbige resultater, som bekræfter, at Validive er interessant som en yderst lovende behandling af en alvorlig inflammation hos patienter, som er under et stort pres, og samtidig har stoffet stort set ingen bivirkninger”, udtaler Onxeos administrerende direktør Judith Greciet.“Med disse lovende og positive fase II-resultater for Validive og et produkt, som er klar til at overgå til fase III har Onxeo nu endnu et program, som er nået det sidste udviklingsstadie forud for registrering. Dette vigtige skridt styrker i høj grad Validives værdi og gør det stærke aktiv til en succes for Onxeo. I forbindelse med de gode resultater vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle – investigatorer, kliniske og ikke-kliniske eksperter samt Onxeos team – for deres hjælp og store støtte i udviklingen af Validive”.

Source: Onxeo